Maol

maol

scriever in scots leid, an zen buddhist hermit in glasgow

if is cave wis in glasgow

snawin like fuck
Huike staunin ootside
shivrin

"Bodhidharma, ya cunt
let's in
ur A'll cut ma fuckin erm aff"

hand-written maol