Maol

maol

scriever in scots leid, an zen buddhist hermit in glasgow

disharmony in ra glasgow ecosystem

man in ra street
shoutin at seagulls

"come oan doon here
an A'll smash yer fuckin heids in"

hand-written maol