Maol

maol

scriever in scots leid, an zen buddhist hermit in glasgow

aboot

silhouette ay maol, scottish makar an scriever

maol (pronounced "mool," scots gaelic fur "bald") is a makar an scriever an zen buddhist hermit in glasgow. practitioner ay whit basho cawed kado, ra wiy ay poyitry. workin oan a novel.

contact